Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Delier - Delirium Rating Scale R-98 (DSR-R-98)

DSR-R-98 Ernst schaal

 1. Stoornis van het slaap-waak ritme
  Maak bij het scoren van het slaap-waak patroon gebruik van alle informatiebronnen, zoals van familie, hulpverleners, verpleegkundige rapporten en de patiënt. Probeer een onderscheid te maken tussen slapen en rusten met gesloten ogen.
  0 Niet aanwezig.
  1 Lichte verstoring van het 's nachts doorslapen of zo nu en dan slaperigheid overdag.
  2 Matig ernstige verstoring van het slaap-waak ritme.
  3. Ernstige van slaap-waak ritme.
 2. Waarnemingsstoornissen en hallucinaties
  Scoor op basis van de anamnese van de patiënt, van de verzorger of van observatie.
  0 Niet aanwezig.
  1 Lichte waarnemingsstoornissen.
  2 Aanwezigheid van illusionaire vervalsingen.
  3 Aanwezigheid van hallucinaties.
 3. Wanen
  Wanen kunnen van ieder type zijn, maar betreffen meestal om paranoïde wanen. Scoor op basis van anamnese van de patiënt, familie of verzorger. 
  0 Niet aanwezig.
  1 Licht achterdochtig, zeer waakzaam of in beslaggenomen.
  2 Ongewone en overwaardige ideeën die niet het niveau van een waan bereiken en waar zouden kunnen zijn.
  3 Wanen.
 4. 4. Affectlabiliteit
  Scoor het affect van de patiënt op basis van zichtbare uitingen van emoties en niet op basis van een beschrijving van wat de patiënt voelt.
  0 Niet aanwezig.
  1 Affect is enigszins veranderd of past niet helemaal bij de situatie; kan wisselen in verloop van uren; patiënten hebben emoties meestal onder controle.
  2 Affect past vaak niet bij de situatie, kan wisselen in verloop van minuten; meestal geen controle over emoties, ze reageren wel op correcties van anderen.
  3 Ernstige en aanhoudende emotionele ontremming; het affect wisselt snel, niet passend bij de situatie en reageert niet op correcties van anderen.
 5. Taal
  Scoor afwijkingen van gesproken, geschreven of gebarentaal, die niet toegeschreven kunnen worden aan dialect of stotteren. Let op tempo en intonatie, grammatica, begrip, semantische inhoud en benoemen. Test het begrip en benoemen zo nodig non-verbaal door de patiënt opdrachten te laten vervullen of te laten aanwijzen.
  0 Normaal taalgebruik.
  1 Lichte verslechtering zoals woordvindingsstoornissen of problemen met benoemen, tempo of intonatie.
  2 Matig ernstige verslechtering zoals moeite met begrijpen of een tekortschietende zinvolle communicatie.
  3 Ernstige verslechtering zoals betekenisloze semantische inhoud, woordsalade, mutisme of ernstig verminderd begrip.
 6. Afwijkingen van het denkproces
  Baseer score van afwijkingen van denkprocessen op verbale en geschreven uitingen. Scoor dit item niet, indien een patiënt niet kan spreken of schrijven.
  0 Normale denkprocessen.
  1 Tangentieel of circumstantiëel.
  2 Verbanden zijn nu en dan onsamenhangend, maar merendeels te begrijpen.
  3 Verbanden zijn meestal onsamenhangend.
 7. Motorische agitatie
  Scoor op basis van eigen observatie en die van anderen, zoals bezoek, familie en afdelingsstaf. Laat dyskinesie, tics of chorea buiten beschouwing.
  0 Geen onrust of agitatie.
  1 Lichte onrust van grove motoriek of lichte plukkerigheid.
  2 Matig ernstige motorische agitatie, zoals duidelijke bewegingsonrust van de extremiteiten, rusteloos op en neer lopen, plukkerigheid, uittrekken infuuslijnen, enz.
  3 Ernstige motorische agitatie, zoals motorische agressie of noodzaak van dwangmiddelen of separeren.
 8. Motorische remming
  Scoor bewegingen op basis van directe observatie of observaties van anderen zoals familie, bezoek of afdelingsstaf. Laat remming als gevolg van Parkinsonisme buiten beschouwing, evenals slaperigheid of slapen.
  0 Geen traagheid van willekeurige bewegingen.
  1 Licht verminderde frequentie, spontaniteit of snelheid van de motoriek zodanig dat het enigszins interfereert met het onderzoek.
  2 Matige ernstig verminderde frequentie, spontaniteit of snelheid van motoriek zodanig dat het interfereert met deelname aan activiteiten of de zelfverzorging.
  3 Ernstige motorische remming met weinig spontane bewegingen.
 9. Oriëntatie
  Aan patiënten die niet kunnen spreken kunnen visueel of auditief multiple choice antwoorden aangeboden worden. Patiënten die langer dan 3 weken zijn opgenomen mogen er maximaal 7 dagen in plaats van 2 dagen naast zitten. Desoriëntatie in persoon betekent het niet herkennen van bekende personen en is ongestoord bij het niet op de naam kunnen komen terwijl er wel sprake is van herkenning. 
  0 Georiënteerd in persoon, plaats en tijd.
  1 Desoriëntatie in tijd of plaats, maar niet beide.
  2 Desoriëntatie in tijd en plaats.
  3 Desoriëntatie in persoon.
 10. Aandachtsconcentratie
  Bij patiënten met zintuiglijke beperkingen of die geïntubeerd zijn of hun handen niet kunnen gebruiken dient een andere modaliteit dan schrijven te worden getest. De aandachtsconcentratie kan onderzocht worden tijdens het interview en/of door het gebruiken van specifieke testen.
  0 Alert en oplettend.
  1 Licht afleidbaar of lichte moeite om de aandacht vast te houden, maar in staat zich te herstellen met behulp van aanwijzingen. Bij formeel testen worden slechts geringe fouten gemaakt en de patiënt reageert niet significant trager.
  2 Matige ernstig aandachtsconcentratiestoornis met moeite aandacht te richten en vast te houden. Bij formeel testen, maakt de patiënt verschillende fouten en heeft aansporing nodig om de aandacht te richten of de taak te voltooien.
  3 Ernstige problemen met het richten en/of vasthouden van de aandacht, met veel onjuiste of incomplete antwoorden of onvermogen opdrachten op te volgen. Afleidbaar door andere geluiden of dingen die gebeuren in de omgeving.
 11. Korte termijn geheugen
  0 Korte termijn geheugen intact.
  1 Herinnert 2/3 items; zou zich het 3e item herinneren nadat een aanwijzing betreffende de categorie is gegeven.
  2 Herinnert 1/3 items; zou zich andere items herinneren nadat aanwijzingen betreffende de categorie is gegeven.
  3 Herinnert 0/3 items.
 12. Lange termijn geheugen
  0 Geen significante stoornis van het lange termijn geheugen.
  1 Herinnert 2/3 items en/of heeft geringe moeite met het herinneren van details van andere lange termijn informatie.
  2 Herinnert 1/3 items en/of heeft matig ernstige moeite met het herinneren van andere lange termijn informatie.
  3 Herinnert 0/3 items en/of heeft zeer ernstige moeite met het herinneren van details van andere lange termijn informatie.
 13. Visuospatiëel orientatie vermogen.
  Onderzoek informeel en formeel. Test formeel door tekenen en natekenen van een ontwerp, het rangschikken van puzzlestukjes, of door het tekenen van een kaart en het benoemen van belangrijke steden, enz. Houdt rekening met ieder visueel gebrek dat het uitvoeren kan beïnvloeden.
  0 Geen vermindering.
  1 Lichte vermindering zodat het globale ontwerp en meeste details correct zijn; en/of weinig moeite om de weg te vinden in zijn/haar omgeving.
  2 Matig ernstige vermindering met verstoorde inschatting van het globale ontwerp en/of diverse fouten van details of onderdelen; en/of moet herhaald op de juiste richting gewezen worden om verdwalen te voorkomen in een nieuwere omgeving ondanks moeite om bekende objecten te lokaliseren in de directe omgeving.
  3 Zeer ernstige vermindering bij formeel testen; en/of herhaald zwerven of verdwalen in de omgeving.

 

DRS-R-98 FACULTATIEVE DIAGNOSTISCHE ITEMS

Drie items die kunnen worden gebruikt als steun bij de differentiatie van het delirium van andere stoornissen voor diagnostische en wetenschappelijke doeleinden.

 1. Chronologisch begin van de symptomen
  Scoor de abruptheid van het begin van de eerste symptomen van de stoornis of episode die op dit moment onderzocht wordt, niet de totale duur van de symptomen. Let hierbij uitsluitend op het begin van symptomen die toegeschreven worden aan een delirium, wanneer het delirium tegelijkertijd optreedt met een andere preëxistente psychiatrische stoornis. Bijvoorbeeld, wanneer de score wordt bepaald tijdens een delirante episode als gevolg van een overdosis bij een patiënt met een depressieve episode, scoor dan het begin van de delirante symptomen.
  0 Geen significante verandering van het normale of langer bestaand standaard gedrag.
  1 Geleidelijk begin van symptomen, in het verloop van een periode van enkele weken tot een maand.
  2 Acute verandering van gedrag of persoonlijkheid, in het verloop van dagen tot een week.
  3 Abrupte verandering van gedrag, in het verloop van enkele uren tot een dag.
 2. Wisselende ernst van symptomen
  Scoor het verergeren en verminderen van een enkel symptoom of een symptomencomplex gedurende het tijdsbestek waarop het onderzoek gericht is. Betreft meestal cognitie, affect, intensiteit van hallucinaties, denkstoornis of taalstoornis. Bedenk dat waarnemingsstoornissen meestal intermitterend optreden, maar kunnen samenkomen in een periode van grotere intensiteit, wanneer andere symptomen in ernst fluctueren.
  0 Geen wisseling van ernst symptomen.
  1 Intensiteit van symptomen wisselt wat betreft ernst in uren.
  2 Intensiteit van symptomen wisselt wat betreft ernst in minuten.
 3. Lichamelijke aandoening
  Scoor de mate waarin een fysiologisch, somatisch of farmacologisch probleem specifiek aangewezen kan worden als oorzaak voor de symptomen, die onderzocht worden. Veel patiënten hebben zulke problemen, maar ze kunnen al of niet een causale relatie hebben met de symptomen die gescoord worden
  0 Niet aanwezig of actief.
  1 Aanwezigheid van een lichamelijke aandoening die de psychische toestand kan beïnvloeden.
  2 Geneesmiddel, infectie, metabole stoornis, CZS laesie of ander somatisch probleem dat specifiek aangewezen kan worden als oorzaak voor het veranderd gedrag of psychische toestand.


Vertaling: Sno HN, Mast RC van der, juli 1999

Praktijk uitgelicht

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›