Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Paroxetine - extra informatie

A. Algemene informatie

IB tekst 

B. Mogelijke bijwerkingen

Depressieve patiënten vertonen een groot aantal symptomen die samenhangen met of afhankelijk zijn van de klinische status van de ziekte. Het is daarom soms moeilijk te bepalen of de waargenomen symptomen voorkomen uit de ziekte zelf of een gevolg zijn van de bijwerkingen van Seroxat.
De meest voorkomende bijwerkingen die in verband gebracht worden met het gebruik van Seroxat en die bij gebruik van een placebo (stof zonder werkzaam bestanddeel) minder vaak optraden, zijn: misselijkheid, slaperigheid, transpireren, tremor (beven, trillen), spierzwakte, droge mond, slapeloosheid, seksuele stoornissen, duizeligheid, obstipatie en verminderde eetlust.
De volgende incidentele bijwerkingen zijn eveneens waargenomen: hoofdpijn, duizeligheid, diarree, dyspepsie (verteringsstoornis), mictiestoornissen (problemen met urineren), visusstoornissen (stoornissen bij het zien), paresthesieën (jeuk, kriebelingen), rash (vluchtige huiduitslag), palpitaties (hartkloppingen), tachycardieën (snelle hartwerking), orthostatische hypotensie (lage bloeddruk), agitatie en concentratiestoornissen.
De volgende bijwerkingen zijn zelden waargenomen: acuut glaucoom (staar, drukverhoging in het oog), urineretentie (gestoorde blaaslediging), perifeer en gezichtsoedeem (onderhuidse vloeistofophoping).

Een andere, recent gesignaleerde bijwerking is een verhoging van het LDL cholesterol (referentie: annual meeting of the Anxiety Disorders Association of America, 2003).

Lareb, het Nederlands Bijwerkingen Centrum, ontving bij paroxetine acht meldingen van (een verergering van) migraine-klachten. In vier gevallen is bekend dat de klachten herstelden toen het gebruik van paroxetine werd gestaakt. Bij één patiënt kwam de migraine weer terug bij hernieuwd gebruik van paroxetine. Ook bij andere gelijksoortige geneesmiddelen zoals fluoxetine (Prozac®) en citalopram (Cipramil®) is migraine een aantal maal als bijwerking gemeld. Mogelijk is migraine ook een bijwerking die bij de hele groep SSRI's kan optreden. Lees meer


Hulpgids nieuwsbrief
Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›