Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Buspiron

I. INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
A. Algemene aanwijzingen voor een veilig geneesmiddelengebruik

 • Lees de bijsluiter zorgvuldig, ook als u dit geneesmiddel al langer gebruikt, de tekst kan in de loop der tijd namelijk aangepast worden.
 • Controleer of dit geneesmiddel voor u bestemd is door te kijken of de naam op het etiket uw naam is.
 • Controleer ook of de vorm (tabletten, capsules, zalf of vloeistof) en de toepassing van dit geneesmiddel kloppen met dat wat uw arts u voorschreef.
 • Uw arts is verantwoordelijk voor de keuze van dit geneesmiddel. Volg zijn aanwijzingen nauwkeurig op.
 • Zorg ervoor dat niemand anders dan u dit geneesmiddel gebruikt en dat kinderen er niet bij kunnen
 • Bewaar geneesmiddelen in de originele verpakkingen.
 • Gebruik dit geneesmiddel nooit na de uiterste gebruiksdatum; deze datum staat op de verpakking na "niet te gebruiken na" of na "exp".
 • Breng geneesmiddelen die u overhoudt terug naar de apotheek of naar uw arts.
 • Indien u meer informatie wilt kunt u dit vragen aan uw arts of uw apotheker.

 

B. Farmaceutische vorm 
Tabletten 5 mg en 10 mg.

C. Samenstelling 
Het werkzame bestanddeel is: buspironhydrochloride. Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat, talk, magnesiumstearaat, colloïdaal watervrij siliciumdioxide.

D. Importeur/registratiehouder 
Diverse fabrikanten

E. Inschrijvingsnummers in het register voor geneesmiddelen 
RVG 19731 (5 mg), RVG 19732 (10 mg).


II. WAT IS BUSPIRON EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
A. Hoe werkt buspiron (farmacodynamiek)
Buspiron behoort tot een nieuwe groep farmacologische middelen met een anxiolytische werking, die zowel chemisch als farmacologisch verschilt van de benzodiazepinen. In tegenstelling tot benzodiazepinen en andere anxiolytica oefent buspiron zijn anxiolytische werking uit zonder sedatie, spierverslappend effect of verminderde waakzaamheid. Het werkingsmechanisme van buspiron verschilt van dat van de benzodiazepinen. De details van het anxiolytische werkingsmechanisme bij de mens moeten nog opgehelderd worden.

B. Hoe gedraagt buspiron zich in het lichaam (farmacokinetiek)
De halfwaardetijd bedraagt 2-33 uur. Binnen 5 dagen wordt een steady-state plasmaconcentratie bereikt.

C. Waarvoor wordt buspiron gebruikt (indicatie)
Kortdurende behandeling van pathologische (ziekelijke) angst en spanning. Buspiron dient slechts gebruikt te worden als de aandoening ernstig is, invaliderend is of indien de patiënt als gevolg van de stoornis extreem lijdt. 


III. WAT MOET U WETEN VOORDAT U BUSPIRON GEBRUIKT

A. Gebruik buspiron niet (contra-indicatie):
• bij een ernstige lever- of nierinsufficiëntie 
• bij overgevoeligheid voor buspiron of één van de hulpstoffen.

B. Wees extra voorzichtig met buspiron in verband met:

 • Epilepsie
  Buspiron wordt niet aanbevolen voor patiënten met epilepsie in de anamnese
 • Misbruik en afhankelijkheid
  Er zijn op grond van onderzoeken bij de mens en bij dieren geen aanwijzingen dat buspiron aanleiding tot misbruik en afhankelijkheid geeft
 • Onthoudingsverschijnselen
  Gevallen van slapeloosheid, angst, agitatie, depersonalisatie en paresthesieën (jeuk, kriebelingen) zijn bij enkele patiënten waargenomen na staken van de therapie
 • Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

 

C. Gebruik van buspiron in combinatie met alcohol
Hoewel buspiron het dempende effect van alcohol niet versterkt, wordt aanbevolen om het gelijktijdig gebruik te vermijden

D. Zwangerschap
Over het gebruik van deze stof in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor schadelijkheid bij dierproeven. Bij zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts. De gevolgen van toediening van buspiron tijdens de bevalling zijn niet bekend

E. Borstvoeding
De uitscheiding in de moedermelk werd nog niet bestudeerd. Aangeraden wordt om buspiron tijdens de lactatieperiode alleen te gebruiken indien naar het oordeel van de behandelend arts het voordeel voor de moeder groter is dan het eventuele risico voor het kind.

F. Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Buspiron blijkt in placebo (stof zonder werkzaam bestanddeel) gecontroleerd klinisch onderzoek de rijvaardigheid niet significant te beïnvloeden. De centrale effecten op de individuele patiënt zijn echter niet goed voorspelbaar. Patiënten dienen daarom geadviseerd te worden pas een auto te besturen of complexe machines te bedienen wanneer zij er zeker van zijn dat Buspiron geen negatieve effecten veroorzaakt. 

G. Gebruik van buspiron in combinatie met andere geneesmiddelen (interactie)

 • Centraal werkende geneesmiddelen 
  Het gelijktijdig gebruik van buspiron met andere centraalwerkende geneesmiddelen zoals antipsychoticahypnotica (slaapmiddelen), sedativa (kalmerende middelen), antidepressiva, narcotische analgetica (pijnstillers die op het centrale zenuwstelsel werken en een werking hebben die nagenoeg gelijk is aan die van morfine), anti-epileptica en anaesthetica kan worden versterkt) dient met voorzichtigheid te geschieden
 • Alcohol
  Hoewel buspiron het dempende effect van alcohol niet versterkt, wordt aanbevolen om het gelijktijdig gebruik te vermijden
 • Benzodiazepinen 
  Omdat buspiron geen kruistolerantie geeft met benzodiazepinen en andere gangbare sedativa of hypnotica, zal het de onttrekkingsverschijnselen, die vaak bij het stoppen van deze middelen worden gezien, niet blokkeren. Geadviseerd wordt om deze middelen geleidelijk te staken alvorens de behandeling met buspiron te starten
 • Cimetidine (Tagamet®)
  Bij gelijktijdige toediening van buspiron en cimetidine werd een geringe stijging van de 1-PP-metaboliet gevonden
 • MAO-remmers
  De toediening van buspiron aan patiënten die worden behandeld met MAO-remmers kan een risico inhouden. Verhoogde bloeddruk is gerapporteerd nadat buspiron werd toegevoegd aan de behandeling met een MAO-remmer. Daarom wordt aanbevolen om buspiron niet gelijktijdig met een MAO-remmer te gebruiken
 • Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.IV. HOE WORDT BUSPIRON GEBRUIKT?
A. Hoeveel moet u gebruiken

 • Volwassenen
  De gebruikelijke begindosis bedraagt 5 mg driemaal daags. Deze dosis kan indien noodzakelijk om de twee à drie dagen met 5 mg worden verhoogd, al naar gelang het therapeutisch effect. De maximale dosering is 50 mg/dag. De gemiddelde dagdosis bedraagt 20 à 30 mg, verdeeld over meerdere giften.
 • Ouderen
  Lagere dan de gebruikelijke dosering. Paradoxale reacties komen bij oudere patiënten vaker voor: onrust, opwinding, prikkelbaarheid, woede-aanvallen, hallucinaties.
 • Gestoorde nierfunctie
  Na eenmalige toediening aan patiënten met lichte tot matige nierinsufficiëntie wordt een lichte toename van de bloedspiegels van buspiron gezien, zonder toename van de halfwaardetijd. buspiron dient bij deze patiënten met omzichtigheid te worden toegediend en een lage dosis, tweemaal daags toegediend, wordt aanbevolen. De respons en de symptomen van de patiënt moeten zorgvuldig geëvalueerd worden voordat tot eventuele dosisverhoging wordt overgegaan. Buspiron dient niet te worden toegediend aan patiënten met een ernstige nierinsufficiëntie, daar verhoogde en onbehandelbare spiegels van buspiron en metabolieten kunnen optreden.
 • Gestoorde leverfunctie 
  Buspiron dient met patiënten met een verminderde leverfunctie omzichtigheid te worden toegepast en individuele doseringen moeten zorgvuldig worden getitreerd om de kans op centrale bijwerkingen, die op kunnen treden door hoge maximale concentraties van buspiron, te verminderen. Toenemende doseringen dienen zorgvuldig en slechts na 4 - 5 dagen ervaring met iedere voorgaande dosis te worden overwogen.
 • Kinderen 
  De veiligheid en de werkzaamheid van buspiron bij kinderen beneden de 18 jaar zijn niet vastgesteld.


B. Duur van de behandeling
De duur van de behandeling dient zo kort mogelijk te zijn. De patiënt moet regelmatig opnieuw worden onderzocht om de noodzaak tot verder behandelen vast te stellen, vooral als de patiënt vrij van symptomen is. De totale behandelingsduur dient niet langer te zijn dan 8-12 weken, inclusief de periode van geleidelijk verminderen. In bepaalde situaties kan een verlenging van de behandeling noodzakelijk zijn, maar dit dient slechts plaats te vinden na herbeoordeling van de toestand van de patiënt. De dosis moet geleidelijk worden afgebouwd. 

C. Wat u moet doen wanneer u teveel van buspiron heeft gebruikt (overdosering)
De maximum getolereerde dosis van Buspiron bedroeg 375 mg per dag bij gezonde normale personen. Bij het bereiken van de maximale dosis waren de meest geziene symptomen misselijkheid en braken, duizeligheid, slaperigheid, miosis (vernauwing van de pupil) en maagstoornissen.

D. Wat u moet doen wanneer u bent vergeten buspiron te gebruiken 
Ga door volgens het voorschrift van de arts. Neem nooit een dubbele dosis van buspiron om zo de vergeten dosis in te halen. 

E. Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling metbuspiron wordt gestopt
Bij het plotseling stoppen van het innemen van buspiron kunnen er reboundverschijnselen (klachten die voor de behandeling bestonden komen enkele dagen in versterkte mate terug) en onttrekkingsverschijnselen optreden. De dosis dient daarom geleidelijk te worden verminderd.


V. BIJWERKINGEN 
Indien bijwerkingen worden waargenomen, treden deze in het algemeen op aan het begin van de behandeling. Bij voortgezette behandeling of na dosisvermindering neemt ook de kans op bijwerkingen af.

 • Meest voorkomende bijwerkingen (significant vaker dan bij placebo)
  duizeligheid, hoofdpijn, nervositeit, licht gevoel in het hoofd, misselijkheid, opwinding en zweten of klamheid.
 • Klachten vaker dan bij 1% van de patiënten gerapporteerd
 • Cardiovasculair 
  tachycardie (versnelde hartwerking), palpitaties (hartkloppingen), pijn op de borst
 • Centraal zenuwstelsel 
  duizeligheid, slaperigheid, nervositeit, opgewondenheid, licht gevoel in het hoofd, slapeloosheid, verminderde concentratie, denkstoornissen, depressie, verwardheid, droomstoornissen, boosheid, vijandigheid
 • Keel, neus, oog, oor
  wazig zien, keelpijn, dichte neus, oorsuizen
 • Gastro-intestinaal (maag-darm) 
  misselijkheid, buikklachten, droge mond, diarree, obstipatie, braken
 • Spieren en gewrichten 
  pijn in spieren of gewrichten
 • Neurologisch 
  paresthesieën (jeuk, kriebelingen), gevoelloosheid, coördinatiestoornissen, tremoren (beven, trillen)
 • Huid 
  rashes (vluchtige huiduitslag)
 • Overige
  hoofdpijn, vermoeidheid, zwakte, zweten/klamheid
 • Zeldzame (mogelijke) bijwerkingen
  Allergische reacties, extrapiramidale symptomen, depersonalisatie, emotionele labiliteit, hallucinaties, psychose, ataxie (coördinatiestoornis van de spieren), epileptische aanvallen, syncope (flauwvallen), tunnelvisus (vernauwd zien), urineretentie, galactorroe (melkvloed), alopecia (haaruitval) en pruritus (jeuk)


VI. HOE BEWAART U BUSPIRON
Bewaren op een droge plaats, in de verpakking bij kamertemperatuur (15 -25°C), buiten het bereik en zicht van kinderen.

Praktijk uitgelicht

Praktijk Querido

Dhr. Bram Querido

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›